Σχετικά με ΑΑΣ

Η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων (ΑΑΣ) συστάθηκε με βάση τον Νόμο 48(i)/2008 που αφορά την Πρόληψη και την Καταστολή της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους. Βασικό καθήκον και εξουσία της ΑΑΣ είναι να αδειοδοτεί τη λειτουργία και να εκδίδει τα πιστοποιητικά ασφαλείας των αθλητικών χώρων με ισχύ μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους για τους χώρους αυτούς.

Η ΑΑΣ αποτελείται από τον πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη και έχει τριετή θητεία. Ο πρόεδρος και τα μέλη προτείνονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η ΑΑΣ ασκώντας εποπτικό έλεγχο έχει τη δυνατότητα πέραν από την παραχώρηση άδειας λειτουργίας αθλητικού χώρου να αναστέλλει την άδεια  όταν διαπιστώνει ότι δεν ικανοποιήθηκαν συγκεκριμένοι όροι της.

Η ΑΑΣ σε άμεση συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές αθλητικών χώρων προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και τεχνικές υποδείξεις για σκοπούς βελτίωσης των εγκαταστάσεων των αθλητικών χώρων και της ασφάλειας των φιλάθλων